ឧបករណ៍ឯកទេស

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
09990000384 09990000384 HARTING M12-TORQUE KEY SW17 06NM 8 $277.82000/ ភី
09990000646 09990000646 HARTING M12 DYNAMOMETRIC TORQUE SCREWDRI 3 $217.90000/ ភី
61036000017 61036000017 HARTING MOUNTING TOOL FOR FLANGE - HOOD 2 $134.97000/ ភី
11993000001 11993000001 HARTING HAN-YELLOCK 30 PANEL PUNCH 12 $861.30000/ ភី
20820009916 20820009916 HARTING PRELINK UNLOCKING TOOL 7 $1.81000/ ភី
11996000001 11996000001 HARTING HAN-YELLOCK 60 PANEL PUNCH 12 $981.85000/ ភី
09990000901 09990000901 HARTING BATTERY-HYDRAULIC PUNCH DRIVER 10 $987.17000/ ភី
09990000900 09990000900 HARTING BATTERY-HYDRAULIC PUNCH DRIVER W 10 $2503.59000/ ភី
61036000018 61036000018 HARTING MOUNTING TOOL FOR FLANGE - HOOD 7 $253.52000/ ភី
09990000395 09990000395 HARTING 7/8-TORQUE KEY SW22 15NM 7 $201.83000/ ភី
09990000380 09990000380 HARTING M8 ASSEMBLEY KEY SW9 04 NM 7 $415.07000/ ភី
09990000038 09990000038 HARTING ASSEMBLY TOOL FOR CIRC CONN 6 $20.11000/ ភី
09990000382 09990000382 HARTING M12-TORQUE KEY SW13 06NM 7 $277.82000/ ភី
21010000012 21010000012 HARTING SAI-IDC-TOOL 7 $111.03000/ ភី
EGJT-1 EGJT-1 Panduit Corp THIS TERMINATION TOOL ASSISTS IN 48 $3.98000/ ភី
WPT-8 WPT-8 Panduit Corp WIRE PREP TOOL FOR MOD PLUG TERM 47 $5.20000/ ភី
CJT-X CJT-X Panduit Corp TERMINATION TOOL 116 $1.87000/ ភី
CSPT CSPT Panduit Corp TERMINATION TOOL FOR CATEGORY 6 46 $5.79000/ ភី
MIM187 MIM187 Panduit Corp METAL INDENTING MACHINE .187 4 $4341.48000/ ភី
QPPRT QPPRT Panduit Corp PLUG PACK REMOVAL TOOL 4 $70.58000/ ភី