បិទបើកការប្ដូរ

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
12017X 12017X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 1B/1B 12 $25.18600/ ភី
41212LX 41212LX Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 125V 4 $93.84000/ ភី
41324LX 41324LX Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 125V 12 $43.77600/ ភី
12012X 12012X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 1C/1B 12 $19.65600/ ភី
12014X 12014X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 1B/1B 12 $22.97600/ ភី
12015X 12015X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 2B/2B 12 $21.14000/ ភី
41206L 41206L Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 125V 16 $70.04000/ ភី
160024X 160024X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 30V 5 $147.56000/ ភី
12010X 12010X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS STR 1B/1B 12 $25.93000/ ភី
12120X 12120X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3A SOLDER LUG 8 $23.92000/ ភី
41324X 41324X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 125V 12 $130.56000/ ភី
12016X 12016X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 1B/1B 12 $19.97800/ ភី
12013X 12013X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS R/A 1B/1B 12 $19.82400/ ភី
12011X 12011X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS STR 1B/1B 12 $25.18600/ ភី
EHTSLB EHTSLB Switchcraft Inc. EH TOGG SWTCH LOCK D 25 $7.70000/ ភី
16006 16006 Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 30V 12 $51.87000/ ភី
160012X 160012X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 30V 12 $112.37000/ ភី
160312X 160312X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 2A 30V 12 $45.87800/ ភី
130312X 130312X Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS 12 $79.65000/ ភី
30312LX 30312LX Switchcraft Inc. SWITCH TOGGLE 3POS W/LOCKING 12 $79.05000/ ភី