សមាសភាគដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្តូរ - សូមទាក់ទងមកប្លុក

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
PA2020/2 PA2020/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 250V 19 $22.18000/ ភី
PA2200/1 PA2200/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 250V 20 $22.18000/ ភី
PA2200/2 PA2200/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NO 10A 250V 19 $22.18000/ ភី
PA2020/1 PA2020/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 10A 250V 50 $14.00000/ ភី
PA2110/2 PA2110/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST 10A 250V 50 $14.00000/ ភី
PA2010/1 PA2010/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V 20 $9.08000/ ភី
PA2100/2 PA2100/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 250V 46 $5.50000/ ភី
PA2010/2 PA2010/2 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 250V 20 $9.08000/ ភី
PA2110/1 PA2110/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK DPST 10A 250V 34 $14.00000/ ភី
PA2100/1 PA2100/1 Carlo Gavazzi Inc. CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 250V 20 $9.08000/ ភី
HW-C01 HW-C01 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 110V 351 $5.78000/ ភី
LB-T60 LB-T60 IDEC CONTACT BLOCK DPDT 5A 125V/30V 20 $9.69000/ ភី
LW-C10V LW-C10V IDEC CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V 4 $22.82000/ ភី
LW-C1V LW-C1V IDEC CONTACT BLOCK SPDT 0.1A 125V/30V 10 $16.10000/ ភី
HW-C10 HW-C10 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NO 10A 110V 356 $5.78000/ ភី
HW-U01 HW-U01 IDEC CONTACT BLOCK SPST-NC 10A 110V 193 $5.07000/ ភី
A0154BD A0154BD APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 1.5A 250V 663 $12.99000/ ភី
A02502 A02502 APEM Inc. CONTACT BLOCK SPST-NC 16A 250V 0 $10.74950/ ភី
A02504 A02504 APEM Inc. CONTACT BLOCK DPST-NC 16A 250V 20 $16.77600/ ភី
A0155B A0155B APEM Inc. CONTACT BLOCK 3PDT 6A 250V 10 $19.66000/ ភី