ប្ដូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសមាសភាគ - រាងកាយ

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
PB22BF0W PB22BF0W Carlo Gavazzi Inc. SW PB CLEAR SPRING RTRN 12 $9.08000/ ភី
PB22BIE0G PB22BIE0G Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 20 $10.24000/ ភី
PB22SIF0W PB22SIF0W Carlo Gavazzi Inc. SW LIT PB CLR SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22SSRS31K PB22SSRS31K Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY SELECTR NON-ILLUM 20 $20.09000/ ភី
PB22BIF0R PB22BIF0R Carlo Gavazzi Inc. SW PB LIT RED SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BEM41R PB22BEM41R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 25 $30.36000/ ភី
PB22SEM41R PB22SEM41R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY E-STOP NON-ILLUM 100 $18.60000/ ភី
PB22BIF0Y PB22BIF0Y Carlo Gavazzi Inc. SW PB LIT YELLOW SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22SE0K PB22SE0K Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 $10.24000/ ភី
PB22SIF0Y PB22SIF0Y Carlo Gavazzi Inc. SW LIT PB YEL SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BF0K PB22BF0K Carlo Gavazzi Inc. SW PB BLACK SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BIF0B PB22BIF0B Carlo Gavazzi Inc. SW PB LIT BLUE SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BF0G PB22BF0G Carlo Gavazzi Inc. SW PB GREEN SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BF0B PB22BF0B Carlo Gavazzi Inc. SW PB BLUE SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BE0R PB22BE0R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 $10.24000/ ភី
PB22SIF0B PB22SIF0B Carlo Gavazzi Inc. SW LIT PB BLU SPRING RTRN 20 $9.08000/ ភី
PB22BIM41R PB22BIM41R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUTTON ILLUM 20 $31.68000/ ភី
PB22SE0G PB22SE0G Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 $10.24000/ ភី
PB22BM40R PB22BM40R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 $17.66000/ ភី
PB22SPPM61R PB22SPPM61R Carlo Gavazzi Inc. CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM 20 $30.36000/ ភី