តាមរយៈរន្ធ Resistor

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
MHR0424SA507F70 MHR0424SA507F70 Murata Electronics North America RES 500.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $1.13000/ ភី
MHR0422SA108F70 MHR0422SA108F70 Murata Electronics North America RES 1000.0MOHMTOLERANCE1SING 5 $1.07000/ ភី
MHR0422SA506F70 MHR0422SA506F70 Murata Electronics North America RES 50.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $1.07000/ ភី
MHR0624SA106F70 MHR0624SA106F70 Murata Electronics North America RES 10.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $1.35000/ ភី
MHR0624SA107F70 MHR0624SA107F70 Murata Electronics North America RES 100.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $1.35000/ ភី
MHR0624SA506F70 MHR0624SA506F70 Murata Electronics North America RES 50.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $1.35000/ ភី
MHR0844SA108G70 MHR0844SA108G70 Murata Electronics North America RES 1000.0MOHMTOLERANCE2SING 5 $3.28000/ ភី
MHR0424SA107F70 MHR0424SA107F70 Murata Electronics North America RES 100.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $1.13000/ ភី
MHR0844SA106F70 MHR0844SA106F70 Murata Electronics North America RES 10.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $3.61000/ ភី
MHR0317SA506F70 MHR0317SA506F70 Murata Electronics North America RES 50.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $0.99000/ ភី
MHR0844SA507F70 MHR0844SA507F70 Murata Electronics North America RES 500.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $3.61000/ ភី
MHR0424SA108F70 MHR0424SA108F70 Murata Electronics North America RES 1000.0MOHMTOLERANCE1SING 5 $1.13000/ ភី
MHR0317SA107F70 MHR0317SA107F70 Murata Electronics North America RES 100.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $0.99000/ ភី
MHR0317SA507F70 MHR0317SA507F70 Murata Electronics North America RES 500.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $0.99000/ ភី
MHR0422SA106F70 MHR0422SA106F70 Murata Electronics North America RES 10.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $1.07000/ ភី
MHR0422SA107F70 MHR0422SA107F70 Murata Electronics North America RES 100.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $1.07000/ ភី
MHR0844SA506F70 MHR0844SA506F70 Murata Electronics North America RES 50.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $3.61000/ ភី
MHR0424SA506F70 MHR0424SA506F70 Murata Electronics North America RES 50.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $1.13000/ ភី
MHR0624SA507F70 MHR0624SA507F70 Murata Electronics North America RES 500.0MOHMTOLERANCE1SINGL 5 $1.35000/ ភី
MHR0317SA106F70 MHR0317SA106F70 Murata Electronics North America RES 10.0MOHMTOLERANCE1SINGLE 5 $0.99000/ ភី