េ្រគងបន

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
7PA100 7PA100 Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 100WATT 40 $12.28000/ ភី
6120D-1 3-4 6120D-1 3-4 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED 9 $10.18000/ ភី
6112A-EN-170E 6112A-EN-170E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 160W 23 $19.89000/ ភី
6112-EP-252E 6112-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 14 $18.26000/ ភី
9E-100 9E-100 Ohmite BRACKET MOUNTING VP25K SERIES 3257 $0.94500/ ភី
6111A-EN-170E 6111A-EN-170E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 160W 14 $19.89000/ ភី
6128P-8 1-2 6128P-8 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED 14 $29.51600/ ភី
7PA200E 7PA200E Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 225WATT 624 $18.56000/ ភី
6001E 6001E Ohmite WASHER CENTERING 100W RESISTOR 1206 $0.86500/ ភី
6110-10 1-2E 6110-10 1-2E Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 12 $19.76000/ ភី
6126P-8 1-2 6126P-8 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED 14 $17.21400/ ភី
6110-10 1-2 6110-10 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 56 $21.53000/ ភី
7PA160 7PA160 Ohmite MOUNTING HDWR THRU BOLT 175WATT 14 $15.64800/ ភី
6106-EM-119E 6106-EM-119E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 72W 14 $17.96400/ ភី
6104-6 1-2 6104-6 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 14 $16.17000/ ភី
6110-EP-252E 6110-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 10 $20.90000/ ភី
6111-EP-252E 6111-EP-252E Ohmite MOUNTING HARDWARE FOR 280W 2 $20.90000/ ភី
6110-8 1-2 6110-8 1-2 Ohmite MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED 19 $17.30000/ ភី
18E-100 18E-100 Ohmite BRACKET MOUNTING FOR 225W RES 4094 $1.76000/ ភី
9S-10 9S-10 Ohmite MOUNTING BRACKET 25/50/75W 628 $2.75000/ ភី