ប៉ះអេក្រង់ត្រួតគ្នា

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
OP10N OP10N B&B SmartWorx, Inc. TOUCH SCREEN 4.3 4 $126.44000/ ភី
C11113C C11113C TPK America LLC TOUCH SCREEN OVERLAY 15 $228.80000/ ភី
400392 400392 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 19.2 0 $0.00000/ ភី
400425 400425 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.86 0 $0.00000/ ភី
400431 400431 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.12 0 $0.00000/ ភី
400387 400387 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 17 0 $0.00000/ ភី
400433 400433 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 14.97 0 $0.00000/ ភី
400426 400426 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.72 0 $0.00000/ ភី
400384 400384 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 15 0 $0.00000/ ភី
400265-01 400265-01 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ ភី
400404 400404 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1 0 $0.00000/ ភី
400302 400302 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ ភី
400434 400434 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 7.02 0 $0.00000/ ភី
400395 400395 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ ភី
400427 400427 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ ភី
400401 400401 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ ភី
400397 400397 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 7 0 $0.00000/ ភី
400399 400399 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.4 0 $0.00000/ ភី
400413 400413 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.7 0 $0.00000/ ភី
400428 400428 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.48 0 $0.00000/ ភី