អុបទិក - ពីចម្ងាយ Phosphor ប្រភពពន្លឺ

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
CL-827-S21-PC CL-827-S21-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 21X21MM 9 $0.00000/ ភី
CL-827-ELP30-PC CL-827-ELP30-PC Intematix Corporation CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB 2203 $0.94000/ ភី
CL-927-R135-PC CL-927-R135-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 90CRI 135MM DIA 9 $0.00000/ ភី
CL-927-LR-PC CL-927-LR-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 90CRI 61.5MM DIA 50 $3.14000/ ភី
CL-827-R23-PC CL-827-R23-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA 9 $0.00000/ ភី
CL-927-DOM15-PC CL-927-DOM15-PC Intematix Corporation CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB 9 $0.00000/ ភី
CL-830-R62-XT CL-830-R62-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND 43 $7.13000/ ភី
CL-827-S65-PC CL-827-S65-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 65X65MM 9 $0.00000/ ភី
CL-750-ELP40-PC CL-750-ELP40-PC Intematix Corporation CHROMALIT ELLIPSE LIGHT SOURCE B 9 $0.00000/ ភី
CL-750-ELP60-PC CL-750-ELP60-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE 9 $0.00000/ ភី
CL-830-DOM100-PC CL-830-DOM100-PC Intematix Corporation CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB 9 $0.00000/ ភី
CL-830-R45-XT CL-830-R45-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND 84 $4.31000/ ភី
CL-930-R100-PC CL-930-R100-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 90CRI 100MM DIA 9 $0.00000/ ភី
CL-827-CAN40-PC CL-827-CAN40-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT CANDLE 9 $0.00000/ ភី
CL-830-L225-PC CL-830-L225-PC Intematix Corporation CHROMALIT LINEAR 80CRI 305X22.5 385 $4.20000/ ភី
CL-835-R23-PC CL-835-R23-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA 9 $0.00000/ ភី
CL-827-ELP40-PC CL-827-ELP40-PC Intematix Corporation CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB 9 $0.00000/ ភី
CL-750-R75-XT CL-750-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND 9 $0.00000/ ភី
CL-840-LR-PC CL-840-LR-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 61.5MM DIA 9 $0.00000/ ភី
CL-927-ELP40-PC CL-927-ELP40-PC Intematix Corporation CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB 9 $0.00000/ ភី