ឡាស៊ែរ diode, ម៉ូឌុល

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
VOL6605I VOL6605I US-Lasers Inc. LASER DIODE 660NM 4.8MW 10.4MM 0 $0.00000/ ភី
VOL8085I VOL8085I US-Lasers Inc. LASER DIODE 808NM 4.8MW 10.4MM 4 $73.50000/ ភី
M6505I M6505I US-Lasers Inc. LASER DIODE 655NM 5MW 10.4MM DIA 202 $36.86000/ ភី
MM8505I MM8505I US-Lasers Inc. LASER DIODE 850NM 5MW 6.4MM DIA 15 $76.69000/ ភី
VOL6505I VOL6505I US-Lasers Inc. LASER DIODE 650NM 4.8MW 10.4MM 7 $57.33000/ ភី
VOL6405I VOL6405I US-Lasers Inc. LASER DIODE 640NM 4.8MW 10.4MM 0 $0.00000/ ភី
D405-20 D405-20 US-Lasers Inc. LASER DIODE 405NM 20MW TO18 88 $46.07000/ ភី
MM7805I MM7805I US-Lasers Inc. LASER DIODE 780NM 5MW 6.4MM DIA 4 $61.84500/ ភី
MM650-5 W/SPRING MM650-5 W/SPRING US-Lasers Inc. LASER DIODE 650NM 6.4MM DIA 4 $58.35400/ ភី
M6405I M6405I US-Lasers Inc. LASER DIODE 640NM 5MW 10.4MM DIA 0 $0.00000/ ភី
M7805I M7805I US-Lasers Inc. LASER DIODE 780NM 5MW 10.4MM DIA 19 $57.33000/ ភី
D8505I D8505I US-Lasers Inc. LASER DIODE 850NM 5MW TO18 45 $36.12000/ ភី
D6355I D6355I US-Lasers Inc. LASER DIODE 635NM 5MW TO18 15 $33.86000/ ភី
M6605I M6605I US-Lasers Inc. LASER DIODE 660NM 5MW 10.4MM DIA 0 $0.00000/ ភី
VOL6355I VOL6355I US-Lasers Inc. LASER DIODE 635NM 4.8MW 10.4MM 4 $85.26000/ ភី
MM6355I MM6355I US-Lasers Inc. LASER DIODE 635NM 5MW 6.4MM DIA 4 $83.66000/ ភី
D7805I D7805I US-Lasers Inc. LASER DIODE 780NM 5MW TO18 47 $27.09000/ ភី
M6355I M6355I US-Lasers Inc. LASER DIODE 635NM 5MW 10.4MM DIA 27 $69.83000/ ភី
M8085I M8085I US-Lasers Inc. LASER DIODE 808NM 5MW 10.4MM DIA 6 $58.80000/ ភី
MM8085I MM8085I US-Lasers Inc. LASER DIODE 808NM 5MW 6.4MM DIA 4 $63.00000/ ភី