ជាតិសរសៃអុបទិក - attenuation

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
2-209943-0 2-209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 20DB 0 $0.00000/ ភី
209948-3 209948-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 3DB 0 $0.00000/ ភី
1-5209943-5 1-5209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 15DB 4 $46.04900/ ភី
1693560-5 1693560-5 TE Connectivity AMP Connectors BOA 5DB LC/UPC BB 0 $0.00000/ ភី
1-209943-5 1-209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 15DB 0 $0.00000/ ភី
1-209943-0 1-209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 10DB 0 $0.00000/ ភី
1-209948-0 1-209948-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 10DB 0 $0.00000/ ភី
5209943-5 5209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 5DB 6 $46.04900/ ភី
209943-5 209943-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 5DB 0 $0.00000/ ភី
1-5209948-0 1-5209948-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 10DB 12 $43.85600/ ភី
209943-3 209943-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 3DB 0 $0.00000/ ភី
5209948-3 5209948-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 3DB 12 $43.85600/ ភី
5209943-3 5209943-3 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 3DB 6 $46.04900/ ភី
1-5209948-5 1-5209948-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 15DB 12 $43.85600/ ភី
2-5209943-0 2-5209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 20DB 13 $43.85600/ ភី
1-209948-5 1-209948-5 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 15DB 0 $0.00000/ ភី
1-5209943-0 1-5209943-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 10DB 0 $0.00000/ ភី
2-5209250-5 2-5209250-5 TE Connectivity AMP Connectors FOPCBOA25DBSC/UPCSMBP 12 $49.33800/ ភី
2-5209948-0 2-5209948-0 TE Connectivity AMP Connectors ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 20DB 12 $43.85600/ ភី
1693560-8 1693560-8 TE Connectivity AMP Connectors BOA 8DB LC/UPC BB 0 $0.00000/ ភី