កំដៅ - adhesive, epoxy, ខាញ់, បិទភ្ជាប់

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
251G 251G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALCOTE GREASE CAN 1LB 93 $34.75000/ ភី
100200F00000G 100200F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THER-O-LINK PASTE TUBE 2OZ 123 $36.74000/ ភី
101800F00000G 101800F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 66 $13.59000/ ភី
100300F00000G 100300F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation ULTRASTICK PHASE CHANGE 47.5GRAM 916 $65.41000/ ភី
250G 250G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALCOTE GREASE TUBE 2OZ 179 $10.09000/ ភី
249G 249G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALCOTE GREASE TUBE 1OZ 172 $9.48000/ ភី
4949G 4949G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALBOND EPOXY 0.875OZ PACKET 7 $37.11000/ ភី
100100F00000G 100100F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $15.42100/ ភី
101600F00000G 101600F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $144.90000/ ភី
101700F00000G 101700F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $28.98000/ ភី
4952G 4952G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALBOND EPOXY 7OZ PACKET 7 $53.51000/ ភី
102100F00000G 102100F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $45.66032/ ភី
4951G 4951G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMALBOND EPOXY 3.5OZ PACKET 7 $66.00000/ ភី
100800F00000G 100800F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $147.70000/ ភី
4953G 4953G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL EPOXY 7 $199.71250/ ភី
252G 252G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL GREASE 5LB CAN 15 $95.19000/ ភី
100500F00000G 100500F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $47.23800/ ភី
255G 255G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL GREASE 7 $446.70000/ ភី
253G 253G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL GREASE 7 $143.42000/ ភី
100000F00000G 100000F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMAL PASTE 7 $8.14950/ ភី