ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ - FETs, MOSFETs - RF ទទួលបាន

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
IXZR18N50B-00 IXZR18N50B-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL PLUS247-3 127 $37.00000/ ភី
375-102N12A-00 375-102N12A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE375 11 $20.76000/ ភី
275-501N16A-00 275-501N16A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE275 0 $15.24400/ ភី
IXZR08N120 IXZR08N120 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL PLUS247-3 0 $0.00000/ ភី
150-102N02A-00 150-102N02A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE150 351 $23.42000/ ភី
IXZ318N50 IXZ318N50 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL 73 $35.10000/ ភី
150-201N09A-00 150-201N09A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE150 267 $14.21000/ ភី
IXZ2210N50L2 IXZ2210N50L2 IXYS-RF RF MOSFET 2 N-CHANNEL DE275 639 $38.55000/ ភី
IXZ210N50L2 IXZ210N50L2 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE275 131 $23.24000/ ភី
IXZR08N120B-00 IXZR08N120B-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL PLUS247-3 74 $30.70000/ ភី
IXZH10N50L2B IXZH10N50L2B IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL TO-247 0 $20.24000/ ភី
275X2-102N06A-00 275X2-102N06A-00 IXYS-RF RF MOSFET 2 N-CHANNEL DE275 106 $29.12000/ ភី
275-201N25A-00 275-201N25A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE275 86 $29.00000/ ភី
375-102N15A-00 375-102N15A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE375 73 $22.52000/ ភី
IXZR08N120A-00 IXZR08N120A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL PLUS247-3 14 $30.70000/ ភី
IXZR18N50A-00 IXZR18N50A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL PLUS247-3 61 $37.00000/ ភី
475-501N44A-00 475-501N44A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE475 0 $46.34650/ ភី
IXZ308N120 IXZ308N120 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE375 113 $25.78000/ ភី
475-102N20A-00 475-102N20A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE475 94 $55.13000/ ភី
475-102N21A-00 475-102N21A-00 IXYS-RF RF MOSFET N-CHANNEL DE475 76 $32.66000/ ភី