ក្រុមហ៊ុន TVS - Thyristors

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
NP1100SCT3G NP1100SCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 90V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP0640SAT3G NP0640SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 58V 50A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB170SC-L NTVB170SC-L ON Semiconductor THYRISTOR 170V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB200SB-L NTVB200SB-L ON Semiconductor THYRISTOR 200V 80A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP1300SAT3G NP1300SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 120V 50A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
MMT10B310T3G MMT10B310T3G ON Semiconductor THYRISTOR 270V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB300SB-L NTVB300SB-L ON Semiconductor THYRISTOR 300V 80A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
MMT08B310T3 MMT08B310T3 ON Semiconductor THYRISTOR 270V 250A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB275NSC-L NTVB275NSC-L ON Semiconductor THYRISTOR 275V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP2100SAMCT3G NP2100SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 180V 150A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB300SC-L NTVB300SC-L ON Semiconductor THYRISTOR 300V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP0720SAMCT3G NP0720SAMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 65V 150A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP0900SAT3G NP0900SAT3G ON Semiconductor THYRISTOR 75V 50A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP3500SCMCT3G NP3500SCMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 320V 400A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB065NSA-L NTVB065NSA-L ON Semiconductor THYRISTOR 65V 50A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP2600SBT3G NP2600SBT3G ON Semiconductor THYRISTOR 220V 80A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP2600SC1T3G NP2600SC1T3G ON Semiconductor THYRISTOR 220V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NTVB270SC-L NTVB270SC-L ON Semiconductor THYRISTOR 270V 100A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP1500SCMCT3G NP1500SCMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 140V 400A DO214AA 0 $0.00000/ ភី
NP2100SCMCT3G NP2100SCMCT3G ON Semiconductor THYRISTOR 180V 400A DO214AA 0 $0.00000/ ភី