កំហុសសៀគ្វីរំខានដី (GFCI)

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
5602192 5602192 Phoenix Contact DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC 6 $117.42000/ ភី
1301530110 1301530110 Molex GFCI MANUAL 20A 2 FLYING LEADS 2 $181.70000/ ភី
1301530100 1301530100 Molex PLUG MANUAL 5-15A GFCI 120VAC 8 $117.93000/ ភី
PGFI-12111 PGFI-12111 Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 120VAC 2 0 $0.00000/ ភី
PGFI-22111 PGFI-22111 Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 240VAC 2 0 $0.00000/ ភី
PGFP-A110KYTT25 PGFP-A110KYTT25 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 25 YEL TRITAP 0 $0.00000/ ភី
PGFI-1211N PGFI-1211N Sensata-Airpax CORD GFCI AUTO 20A 120VAC 2 0 $0.00000/ ភី
PGFP-A110KYST25 PGFP-A110KYST25 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 25 YEL SNG 0 $0.00000/ ភី
PGFI-2301N PGFI-2301N Sensata-Airpax CORD GFCI MANUAL 30A 240VAC 0 $0.00000/ ភី
PGFI-A040KYST2 PGFI-A040KYST2 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 2 YEL SNG TAP 0 $0.00000/ ភី
PGFI-M040KYTT25 PGFI-M040KYTT25 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 25 YEL TRITAP 0 $0.00000/ ភី
PGFS-13105 PGFS-13105 Sensata-Airpax GFCI AUTO 30A 120VAC 18 0 $0.00000/ ភី
PGFP-A11 PGFP-A11 Sensata-Airpax PLUG GFCI 120VAC 15/20A AUTORST 0 $0.00000/ ភី
PGFI-M040KYST25 PGFI-M040KYST25 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 25 YEL SNG 0 $0.00000/ ភី
PGFS-23105 PGFS-23105 Sensata-Airpax AUTO GFCI 30A 240V 18 0 $0.00000/ ភី
PGFP-M11 PGFP-M11 Sensata-Airpax PLUG GFCI 120VAC 15A MAN RST 0 $0.00000/ ភី
PGFI-M040KYST2 PGFI-M040KYST2 Sensata-Airpax CORD GFCI 120VAC 2 YEL SNG TAP 0 $0.00000/ ភី
PGFI-22011 PGFI-22011 Sensata-Airpax CORD GFCI LOCKPLUGS 20A 240VAC 0 $0.00000/ ភី
PGFI-2201N PGFI-2201N Sensata-Airpax CORD GFCI HARDWIRE 20A 240VAC 0 $0.00000/ ភី
PGFS-23005 PGFS-23005 Sensata-Airpax MANUAL GFCI 30A 240V 18 0 $0.00000/ ភី