ស្ថានីយ - ការតភ្ជាប់រហ័ស, ផ្ដាច់ឧបករណ៍ភ្ជាប់រហ័ស

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
DV14-187B-M DV14-187B-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 4 $0.27899/ ភី
DR18-205-C DR18-205-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 211 $0.95000/ ភី
DV10-250M-L DV10-250M-L Panduit Corp CONN QC TAB 10-12AWG 0.250 CRIMP 1490 $1.12000/ ភី
ED18-250MB-Q ED18-250MB-Q Panduit Corp STRONGHOLD MALE DISCONNECT NON- 4925 $0.27000/ ភី
DPF14-250FIMB-L DPF14-250FIMB-L Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 0 $0.00000/ ភី
DV14-250B-3K DV14-250B-3K Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 6000 $0.28200/ ភី
DNFR18-205B-X DNFR18-205B-X Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 0 $0.00000/ ភី
DNF18-250-M DNF18-250-M Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 2572 $0.39000/ ភី
DNG18-250FB-C DNG18-250FB-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ ភី
EDNF18250FIMB-Q EDNF18250FIMB-Q Panduit Corp STRONGHOLD MALE DISCONNECT NYLO 4845 $0.43000/ ភី
EDNF10-250FI-Q EDNF10-250FI-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT 4608 $0.50000/ ភី
EDNF14-188FIB-Q EDNF14-188FIB-Q Panduit Corp STRONGHOLD FEMALE DISCONNECT NY 5000 $0.47000/ ភី
D14-250MB-M D14-250MB-M Panduit Corp CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP 12725 $0.23000/ ភី
DNG14-250FB-M DNG14-250FB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 3645 $0.50000/ ភី
D14-187-M D14-187-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 2725 $0.28000/ ភី
DNF10-250FIB-D DNF10-250FIB-D Panduit Corp CONN QC RCPT 10-12AWG 0.250 3272 $0.70000/ ភី
DNF18-250FIM-M DNF18-250FIM-M Panduit Corp CONN QC TAB 18-22AWG 0.250 CRIMP 6082 $0.71000/ ភី
DNFR18-250B-C DNFR18-250B-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250 0 $0.00000/ ភី
DNFR14-206FIB-M DNFR14-206FIB-M Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 1920 $0.67000/ ភី
D18-188-M D18-188-M Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 3540 $0.28000/ ភី