ប្លុកស្ថានីយ - ខ្សែទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
14010813102000 14010813102000 HARTING TERM BLK 8P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.24250/ ភី
14011013102000 14011013102000 HARTING TERM BLK 10P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.92100/ ភី
14011213101000 14011213101000 HARTING TERM BLK 12P TOP ENT 2.54MM SMD 9 $2.43252/ ភី
14010813101000 14010813101000 HARTING TERM BLK 8POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.38700/ ភី
14010613102000 14010613102000 HARTING TERM BLK 6P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.01500/ ភី
14010313101000 14010313101000 HARTING TERM BLK 3POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $0.84000/ ភី
14010513101000 14010513101000 HARTING TERM BLK 5POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $1.02600/ ភី
14010213102000 14010213102000 HARTING TERM BLK 2P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.59400/ ភី
14011213102000 14011213102000 HARTING TERM BLK 12P SIDE ENT 2.54MM SMD 1000 $2.31200/ ភី
14010913102000 14010913102000 HARTING TERM BLK 9P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.73400/ ភី
14010413101000 14010413101000 HARTING TERM BLK 4POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $0.96000/ ភី
14010713101000 14010713101000 HARTING TERM BLK 7POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $1.27300/ ភី
14011013101000 14011013101000 HARTING TERM BLK 10P TOP ENT 2.54MM SMD 9 $2.03000/ ភី
14010613101000 14010613101000 HARTING TERM BLK 6POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.14000/ ភី
14020516402000 14020516402000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 12 $1.93600/ ភី
14010513102000 14010513102000 HARTING TERM BLK 5P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.91000/ ភី
14010913101000 14010913101000 HARTING TERM BLK 9POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.83752/ ភី
14020516404000 14020516404000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 145 $2.32000/ ភី
14011113101000 14011113101000 HARTING TERM BLK 11P TOP ENT 2.54MM SMD 250 $2.24000/ ភី
14010413102000 14010413102000 HARTING TERM BLK 4P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.82800/ ភី