ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចតុកោណ - អារេ, គែមប្រភេទ, ឡៅតឿ (ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទៅ)

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
PK5-160P-CLT-2-GGF PK5-160P-CLT-2-GGF 3M CONN PLUG 160POS .5MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី
P50L-030S-BS-DA P50L-030S-BS-DA 3M CONN SOCKET 30POS .050 SMD 9 $5.43402/ ភី
P08-050SLC-A-G P08-050SLC-A-G 3M CONN SOCKET 50POS .8MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី
P50-080P-R1-EA P50-080P-R1-EA 3M CONN PLUG 80POS STR .050 GLD 9 $5.60500/ ភី
P08-080HLC-E-G P08-080HLC-E-G 3M CONN HERMAPHROD 80POS .8MM SM 0 $0.00000/ ភី
P50-200S-R1-EA P50-200S-R1-EA 3M CONN SOCKT 200POS STR .050 GOLD 7 $15.02199/ ភី
P50L-040P-AS-DA P50L-040P-AS-DA 3M CONN PLUG 40POS .050 SMD GOL 7 $5.79119/ ភី
P08-060SLC-A-G P08-060SLC-A-G 3M CONN SOCKET 60POS .8MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី
P50-100P-RR1-EA P50-100P-RR1-EA 3M CONN PLUG 100POS R/A .050 GLD 9 $7.28902/ ភី
PK5-050P-CLT-2-GGF PK5-050P-CLT-2-GGF 3M CONN PLUG 50POS .5MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី
P08-060PLC-C-G P08-060PLC-C-G 3M CONN PLUG 60POS .8MM VERT SMD 11 $2.87000/ ភី
PK5-120P-CLT-4-GGF PK5-120P-CLT-4-GGF 3M CONN PLUG 120POS .5MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី
P50-068P-RR1-EA P50-068P-RR1-EA 3M CONN PLUG 68POS R/A .050 GLD 9 $5.92802/ ភី
P05N-020PT-A-G P05N-020PT-A-G 3M CONN PLUG 20POS .5MM VERT SMD 11 $1.30500/ ភី
P50-040P-RR1-EA P50-040P-RR1-EA 3M CONN PLUG 40POS R/A .050 GLD 9 $4.90202/ ភី
P50-200P-R1-EA P50-200P-R1-EA 3M CONN PLUG 200POS STR .050 GOL 9 $15.02199/ ភី
P50-026P-RR1-EA P50-026P-RR1-EA 3M CONN PLUG 26POS R/A .050 GOL 9 $4.50000/ ភី
P50-034S-R1-EA P50-034S-R1-EA 3M CONN SOCKET 34POS STR .050 GOLD 799 $5.48000/ ភី
P50L-100S-B-DA P50L-100S-B-DA 3M CONN SOCKET 100POS TYPE B VERT 9 $7.62201/ ភី
PK5-140P-CLT-2-GGF PK5-140P-CLT-2-GGF 3M CONN PLUG 140POS .5MM VERT SMD 0 $0.00000/ ភី