ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពលចូល - ដៃសមុទ្រ, ហាង, ម៉ូឌុល

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
EAC409040 EAC409040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 12 $2.63500/ ភី
EAC311X EAC311X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 244 $3.00000/ ភី
RAPC322X RAPC322X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 1870 $1.92000/ ភី
EAC325 EAC325 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 171 $5.10000/ ភី
EAC405040 EAC405040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC 12 $2.65200/ ភី
EAC305 EAC305 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL 508 $4.10000/ ភី
RAPC322 RAPC322 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR 0 $0.00000/ ភី
EAC309X EAC309X Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 974 $3.00000/ ភី
EAC333 EAC333 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 92 $4.18000/ ភី
EAC411060 EAC411060 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 178 $4.54000/ ភី
EAC327 EAC327 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 12 $3.75000/ ភី
EAC411040 EAC411040 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC 12 $2.63500/ ភី
EAC405060 EAC405060 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC 12 $2.65200/ ភី
EAC409060 EAC409060 Switchcraft Inc. PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR 74 $3.88000/ ភី
ETU20IW-X ETU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី
EDU20EI-X EDU20EI-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី
EDU20IW-X EDU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី
EDU20WH-X EDU20WH-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី
EGU20IW-X EGU20IW-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី
ERU20EI-X ERU20EI-X Panduit Corp PWR ENT RCPT NEMA5-20 BOX SCREW 0 $0.00000/ ភី