ខ្សែ Pluggable

រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
PSF1PXA1.5MBL PSF1PXA1.5MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 50 $82.97000/ ភី
PSF1PXA2MBU PSF1PXA2MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 44 $90.06000/ ភី
PSF1PXA1MBL PSF1PXA1MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1M 27 $75.85000/ ភី
PSF1PXA2.5MBU PSF1PXA2.5MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ ភី
PSF1PXA2MRD PSF1PXA2MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 6 $90.06000/ ភី
PSF1PXD5MBU PSF1PXD5MBU Panduit Corp SFP 10GIG DIRECT ATTACH PASSIVE 10 $129.12000/ ភី
PSF1PXA2.5MRD PSF1PXA2.5MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 5 $97.18000/ ភី
PSF1PXA2MBL PSF1PXA2MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 12 $90.06000/ ភី
PSF1PXA1.5MBU PSF1PXA1.5MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 14 $82.97000/ ភី
PSF1PXA1MBU PSF1PXA1MBU Panduit Corp SFP 10GIG DIRECT ATTACH PASSIVE 10 $75.85000/ ភី
PSF1PXA3MBL PSF1PXA3MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 3M 6 $104.30000/ ភី
PSF1PXA1.5MWH PSF1PXA1.5MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 6 $82.97000/ ភី
PSF1PXA2.5MBL PSF1PXA2.5MBL Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ ភី
PSF1PXA1.5MRD PSF1PXA1.5MRD Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 1.5M 6 $82.97000/ ភី
PSF1PXA2MWH PSF1PXA2MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2M 6 $90.06000/ ភី
PSF1PXA2.5MWH PSF1PXA2.5MWH Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 2.5M 6 $97.18000/ ភី
PSF1PXA3MBU PSF1PXA3MBU Panduit Corp CABLE ASSY SFP M-M 3M 6 $104.30000/ ភី
FCBG110SD1C05 FCBG110SD1C05 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 5M 22 $69.70000/ ភី
FCBG110SD1C10 FCBG110SD1C10 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 10M 0 $90.65000/ ភី
FCCG125SD1C03 FCCG125SD1C03 Finisar Corporation CABLE ASSY SFP M-M 3M 4 $183.00000/ ភី