រូបភាព លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា Order
R3MZ R3MZ Switchcraft Inc. CONN RCPT MALE XLR 3POS SOLDER 10736 $8.71000/ ភី
RASH732X RASH732X Switchcraft Inc. CONN POWER JACK SOLDER 74816 $1.25000/ ភី
RASPC10S RASPC10S Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 14915 $6.27000/ ភី
RN111PC RN111PC Switchcraft Inc. CONN JACK MONO 6.35MM R/A 26049 $3.59000/ ភី
RASM10P RASM10P Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 23573 $3.96720/ ភី
RN114BPC RN114BPC Switchcraft Inc. CONN JACK STEREO 6.35MM R/A 21697 $4.31000/ ភី
RASPC10PS RASPC10PS Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 14915 $6.27000/ ភី
RA49C14B RA49C14B Switchcraft Inc. CONN JACK STEREO 6.35MM R/A 16611 $5.63000/ ភី
RASM712PX RASM712PX Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER 57728 $1.62000/ ភី
RAPC10PS RAPC10PS Switchcraft Inc. CONN POWER JACK SOLDER 15083 $6.20000/ ភី
RASM712X RASM712X Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER 47472 $1.97000/ ភី
RA49B14B RA49B14B Switchcraft Inc. CONN JACK STEREO 6.35MM R/A 27028 $3.46000/ ភី
RAPC10P RAPC10P Switchcraft Inc. CONN POWER JACK SOLDER 15930 $5.87000/ ភី
RTT8702X RTT8702X Switchcraft Inc. CONN JACK TWIN STEREO 4.39MM R/A 9979 $9.37000/ ភី
RN112BPC RN112BPC Switchcraft Inc. CONN JACK STEREO 6.35MM R/A 31276 $2.99000/ ភី
RASM722BK RASM722BK Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 39626 $2.36000/ ភី
RASSM10 RASSM10 Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 16406 $5.70000/ ភី
RASM742TR RASM742TR Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 1.05X3.5MM SOLDER 13989 $0.00000/ ភី
RAPC722BK RAPC722BK Switchcraft Inc. CONN PWR JACK 2X5.5MM SOLDER 52246 $1.79000/ ភី
RAPC742 RAPC742 Switchcraft Inc. CONN POWER JACK SOLDER 13945 $0.00000/ ភី