ការធានាគុណភាព

ការប្តេជ្ញាចិត្តគុណភាព

 

ក។ ផ្នែកថ្មីនិងដើមតែប៉ុណ្ណោះ។
ខ។ ការធានា ១២ ខែ
គ។ គ្មានការក្លែងបន្លំ៖ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាក្លែងក្លាយយើងទទួលយកការត្រឡប់មកវិញឬការជំនួសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។